ความบาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ ค้นหาการให้อภัยและความรักในพระคริสต์

เนื้อหา

'บาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ: ค้นหาการให้อภัยและความรักในพระคริสต์' ''

เราทุกคนล้วนทำผิดพลาด และบางครั้งความผิดพลาดเหล่านั้นอาจรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นตัวกำหนดเรา แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าบาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณสามารถพบการให้อภัยและความรักในพระคริสต์ และหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งบาป

ความบาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณได้รับการอภัยแล้ว ศาสนาคริสต์

พระคัมภีร์บอกเราว่า “ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) แต่ก็บอกเราด้วยว่า “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) นี่คือพลังแห่งความรักและการให้อภัยของพระคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา เพื่อที่เราจะได้รับการอภัยและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ความบาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ เราทุกคนทำผิดพลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกกำหนดโดยพวกเขา แต่เราสามารถพบการให้อภัยและความรักในพระคริสต์ จู๋เล็ก และ จอร์จ คาร์ลิน ได้พูดถึงพลังของการให้อภัยและวิธีที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าในชีวิต โดยน้อมรับความรักของพระคริสต์ เราสามารถพบพลังที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่น และก้าวต่อไปจากความผิดพลาดของเรา

พระคัมภีร์ยังบอกเราว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม และจะทรงยกโทษบาปของเรา และจะชำระเราให้บริสุทธิ์จากความอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9) นี่คือพลังของการมีศรัทธาในพระเจ้า เมื่อเราสารภาพบาปและหันกลับมาหาพระองค์ พระองค์จะทรงให้อภัยเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากความอธรรมทั้งหมด

เราสามารถรับการรักษาในพระนามของพระองค์ได้เช่นกัน พระคัมภีร์บอกเราว่า “ท่านหายจากบาดแผลของท่านแล้ว” (1 เปโตร 2:24) นี่คือพลังแห่งการรักษาของพระคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา เพื่อที่เราจะได้รับการรักษาให้หายและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าบาปของคุณไม่ได้กำหนดคุณ คุณได้รับความรักและการให้อภัยในพระคริสต์ คุณสามารถพบอิสรภาพจากบาปและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณสามารถรับการรักษาในพระนามของพระองค์และมีศรัทธาในพระเจ้า

“เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” - ยอห์น 3:16

เราสามารถพบความเข้มแข็งในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้เช่นกัน พระคัมภีร์บอกเราว่า “ความจริงจะทำให้คุณเป็นไท” (ยอห์น 8:32) นี่คือพลังแห่งความจริง เราสามารถพบอิสรภาพจากบาปและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยเชื่อในความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์

เราสามารถพบความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าได้เช่นกัน พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองจนเกินทน แต่เมื่อท่านถูกทดลอง พระองค์จะทรงจัดเตรียมทางออกให้ท่านสามารถทนได้” (1 โครินธ์ 10:13) นี่คือพลังแห่งพระสัญญาของพระเจ้า เราสามารถพบความหวังและความเข้มแข็งในพระสัญญาของพระเจ้า

ความบาปของคุณไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณสามารถพบการให้อภัยและความรักในพระคริสต์ และหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งบาป คุณสามารถรับการรักษาในพระนามของพระองค์และมีศรัทธาในพระเจ้า คุณสามารถพบอิสรภาพจากบาปและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณจะพบความเข้มแข็งในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า และความหวังในพระสัญญาของพระเจ้า

คำถามที่พบบ่อย

  • ฉันจะพบการให้อภัยและความรักในพระคริสต์ได้อย่างไร
  • คุณสามารถพบการให้อภัยและความรักในพระคริสต์ได้โดยการเชื่อในพระองค์และสารภาพบาปของคุณ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา เพื่อที่เราจะได้รับการอภัยและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
  • ฉันจะได้รับการรักษาในพระนามของพระองค์ได้อย่างไร?
  • คุณสามารถได้รับการเยียวยาในนามของพระองค์โดยเชื่อในพระองค์และวางใจในคำสัญญาของพระองค์ พระคัมภีร์บอกเราว่า “ท่านหายจากบาดแผลของท่านแล้ว” (1 เปโตร 2:24)
  • ฉันจะมีความเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร?
  • คุณสามารถมีศรัทธาในพระเจ้าได้โดยการเชื่อในพระองค์และสารภาพบาปของคุณ พระคัมภีร์บอกเราว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม และจะทรงยกโทษบาปของเรา และจะชำระเราให้บริสุทธิ์จากความอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)